Friday, February 6, 2009

Update: VRTX


VRTX, still in the portfolio.

No comments: